+48 71 314 22 22

  Deklaracja dostępności

  Wstęp

  II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.lo2.olesnica.pl.

  Data publikacji strony internetowej: 2011-08-18

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-03

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne
   z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Adamaszek, adamaszek@interia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna:

  Budynek główny szkoły i sala gimnastyczna

  1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli – do budynku prowadzą 2 wejścia ( A i B), brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind – brak możliwości dotarcia na piętra. Dostępny korytarz parteru – sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, biblioteka, cztery sale lekcyjne,  księgowość, na sali gimnastycznej dostępna sala.
  3. Toalety dla osób niepełnosprawnych – brak
  4. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne – nie stosuje się.
  5. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych – brak wyznaczonych miejsc.
  6. Oznaczenia w alfabecie brajla i oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących – brak oznaczeń.
  7. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia) – nie ma ograniczeń.
  8. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line – nie ma.

  Budynek nr 3 – laboratorium przyrodniczo – chemiczne:

  1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli – do budynku prowadzi 1 wejście, możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind – budynek parterowy dostępny.
  3. Toalety dla osób niepełnosprawnych – dostępna.
  4. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne – nie stosuje się.
  5. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych – jedno miejsce dedykowane oznaczone przy budynku.
  6. Oznaczenia w alfabecie brajla i oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących – brak oznaczeń.
  7. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia) – nie ma ograniczeń.
  8. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line – nie ma.