+48 71 314 22 22

  INAUGURACJA ROKU EDUKACJI EKONOMICZNEJ

  Klasa 1d wzięła udział w lekcji online inaugurującej Rok Edukacji Ekonomicznej pt. Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”. Lekcję poprowadzili: prof. dr hab. Witold Orłowski – ekonomista i edukator, Krzysztof Pietraszkiewicz – Przewodniczący Komitetu Honorowego REE 2024, Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

  Rok 2024 został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 roku.

  UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  z dnia 7 września 2023 r.
  o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

  W 2024 roku będą miały miejsce ważne dla Polski rocznice: 100-lecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, 100-lecie wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”. Ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej będzie zarówno możliwością przypomnienia znaczenia wszystkich tych wydarzeń w historii odradzającego się państwa polskiego, jak też możliwością pokazania znaczenia edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie.

  Władysław Grabski często podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne w tym zakresie wsparte zostały przez Janusza Korczaka, który wydał „Bankructwo małego Dżeka” – jedną z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej, jaką napisano w Polsce. Zgodnie ze słowami Janusza Korczaka: „Dlaczego nie mamy możliwie wcześniej nauczyć dziecka, czym jest pieniądz, wynagrodzenie za pracę, aby czuło wartość niezależności, którą daje zarobek, aby poznało złe i dobre strony posiadania”. Również dzisiaj ważne jest, by edukacja ekonomiczna była dostępna dla każdego młodego człowieka. Powinien być to niezbędny element przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego oraz udziału w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki narodowej.

  Widząc istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, a także w szerokim ujęciu – w wymiarze efektywnego rozwoju Państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego – chcemy docenić poczynione na przestrzeni ostatnich stu lat wysiłki tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej, jakże ważnej, wiedzy.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując uchwałę o Roku Edukacji Ekonomicznej, chce podkreślić wagę edukacji ekonomicznej, która przyświecała instytucjom publicznym, pedagogom, ekonomistom 100 lat temu, oraz zwrócić uwagę na jej znaczenie również w dzisiejszych czasach. Kierując się słowami Władysława Grabskiego: „Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego”, chcemy wzmocnić dążenia świata ekonomii i edukacji do podmiotowej obecności edukacji ekonomicznej w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  Marszałek Senatu: T. Grodzki