II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Podniesienie jakości edukacji

projektpodniesieniejakosci

W okresie od stycznia 2017 r. do końca października 2018r. w Powiecie Oleśnickim będzie realizowany projekt edukacyjny w ramach Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego".

 


 AKTUALNOŚCI PROJEKTU:

 - harmonogram projektu od 10.2017

 Celem projektu jest :

1) podniesienie kompetencji kluczowych i ukształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 138 uczniów i 344 uczennic I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
2) podniesienie potencjału szkół poprzez doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych oraz sprzęt TIK
3) wzrost kompetencji 13 nauczycieli i 47 nauczycielek w zakresie TIK i nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w sposób oparty o badania, eksperyment i logiczne myślenie oraz pozostałych przedmiotów w sposób stymulujący kreatywność i innowacyjność uczniów.

 

Działania projektowe zogniskują się na rozwoju kompetencji z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji cyfrowych oraz przekrojowych – związanych zumiejętnością pracy zespołowej, innowacyjności i kreatywności. W okresie 01.02.2017-31.10.2018 przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne, w tym część w formule e-learningu, i pozaszkolne oraz wyrównawczo-dydaktyczne.

 

W związku z tym, że do uzyskania lepszych wyników nauczania niezbędne jest podniesienie kompetencji kadry szkół, w ramach projektu wsparcie zostanie udzielone 13 nauczycielom i 47 nauczycielkom w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych, umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu i nauczania matematyki oraz innych przedmiotów z wykorzystaniem elementów logicznego myślenia i stymulowania kreatywności.
Niezbędnym elementem osiągnięcia celu będzie stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu i upowszechnienie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku wyposażenia pracowni komputerowej i pracowni przyrodniczej. Kompleksowe wsparcie przyczyni się do bezpośredniej poprawy wyników nauczania, jak również do trwałego podniesienia jakości edukacji w szkołach objętych projektem.

Zapraszamy Uczniów i Uczennice obu szkół do składania dokumentów rekrutacyjnych i deklarowania chęci uczestniczenia w zajęciach:

zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:

z biologii
z chemii
z fizyki
z matematyki
klub olimpijczyka (z biologii, chemii, fizyki, matematyki)
zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
konwersacje z native speakerem z języka angielskiego
warsztaty programowania
warsztaty technik multimedialnych
warsztaty bezpieczeństwa w sieci
zajęcia wyrównawcze z matematyki
 
Uwaga!
 
Jeden uczeń/uczennica może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia. Do zajęć wyrównawczych z matematyki stosowane będzie kryterium niskich wyników z tego przedmiotu (w ubiegłym roku szk., w I semestrze bieżącego roku szk.).
 
Uczniowie objęci kołami zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zostaną objęci również zajęciami pozaszkolnymi na wyższej uczelni.
 
Uczniowie objęcie zajęciami pozalekcyjnymi z języka angielskiego mogą uczestniczyć również w konwersacjach z native speakerem.
W zakresie zajęć informatycznych jeden uczeń może brać udział tylko w jednym rodzaju zajęć: albo warsztaty programowania, albo warsztaty technik multimedialnych, albo warsztaty bezpieczeństwa w sieci.
 
Do wszelkich form wsparcia w przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba przygotowanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie z niepełnosprawnością oraz dojeżdżający do szkoły spoza Oleśnicy.

 

Ważne dokumenty:

DEKLARACKJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 
 
 
 
 
 
Najważniejsze bieżące projekty:   Współpracujemy między innymi z:   Hosting:  
erasmus1 ZSQUAD logo szkola z klasa 20
Podniesienie jakosci logo
 talenty
 
uniwersytet logo wroclaw PolitechnikaWroclawska Uniwersytet SWPS uniwersytet przyrodniczy wroclaw WyzszaSzkolaHumanistyczna   datanet aktualne  
inne    .  .  .  .   pozostali           Copyright© by II LO w Oleśnicy
.. . .  .  . . .   . . . . .