II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Historia szkoły / Absolwenci

Absolwenci II LO (roczniki)     |     Zdjęcia szkoły


 

Budynek szkoyII Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego ma swoją siedzibę w zabytkowym kompleksie pokoszarowym przy ulicy Wojska Polskiego 56 w Oleśnicy, złożonym z dwóch budynków: dydaktycznego i sportowego. Obecnie pełni ono ważną rolę na mapie edukacyjnej miasta i powiatu oleśnickiego. Prawie 20 lat temu samorząd lokalny i Kuratorium Oświaty podjęli wspólny trud utworzenia nowej szkoły ponadpodstawowej, która dawała szansę kształcenia rosnącej wówczas liczbie absolwentów szkół podstawowych. Wysiłek wszystkich zainteresowanych powiódł się: najpierw (w 1992r.) utworzono filię I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Medycznych, a następnie(czerwiec 1993) – II Liceum Ogólnokształcące. Funkcję dyrektora powierzono wówczas Pani mgr Barbarze Łukaszewicz, którą pełniła do 2007 r.

Początki nie były łatwe - szkoła liczyła 5 oddziałów, uczniowie uczyli się w dwóch własnych salach dydaktycznych i dwóch użytkowanych wspólnie z Liceum Medycznym. Brakowało dosłownie wszystkiego: pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych, lektur itp. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone były na dworze lub w tzw. auli, na wypożyczonych materacach.

Z każdym rokiem szkoła, dzięki zabiegom organu założycielskiego a później organu prowadzącego, nauczycieli i zwykłej ludzkiej życzliwości, rozrastała się - przybywało pomieszczeń, środków dydaktycznych, woluminów do biblioteki. Powiększyła się liczebność uczniów i nauczycieli. Ważnym momentem stał się rok szkolny 1996/97. Jesienią tego roku oddano do użytku salę sportową, a nieco później II L.O. stało się wyłącznym gospodarzem obiektów szkolnych. Szkole przyznano środki finansowe na nowy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Od tego czasu nastąpił widoczny rozwój placówki. Wyrażało się to nie tylko ciągle wzbogacaną bazą szkoły, ale przede wszystkim znaczącymi osiągnięciami uczniów w różnych dziedzinach: dydaktycznej, artystycznych i sportowych. Od 2007 r. szkołą kieruje nowy dyrektor – Pani mgr Jolanta Kwaśniewska. Podjęto wówczas starania o nadanie szkole imienia. Stało się to uroczyście 6 czerwca 2008 r. – uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego szkole nadano imię Ks. Jana Twardowskiego i wręczono sztandar będący znakiem tożsamości szkoły i symbolem idei, której służy.

 

Dzisiaj II Liceum Ogólnokształcące jest placówką średniej wielkości i ma znaczący udział w kształceniu i wychowaniu młodzieży z Oleśnicy i okolic. Uczęszcza do niej 450- 520 uczniów uczących się w 16 - 18 oddziałach. Rekrutacja do klas pierwszych nastawiona jest na świadomy wybór ucznia. Często zarówno rodzice jak i młodzież wybierają II L.O. w ramach tzw. pierwszego wyboru. Taką promocję zawdzięcza szkoła bogatej ofercie edukacyjnej. Obecnie absolwenci szkół gimnazjalnych mogą kontynuować naukę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w klasach o różnych ,, nachyleniach”. Kandydatom do II L.O. proponuje się klasy humanistyczne ( psychologiczna, prawna, edukacji europejskiej) oraz matematyczno -przyrodnicze (medyczna, politechniczna itp.). Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią komputerową, Multimedialnym Centrum Informacyjnym, dwoma specjalistycznymi pracowniami językowymi, a wszystkie sale dydaktyczne są w pełni skomputeryzowane i wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych: kołach zainteresowań, zajęciach dla maturzystów, zajęciach sportowych z różnych dyscyplin, zajęciach w ramach projektów unijnych czy zespołach wyrównawczych. Najbardziej zdolni uczniowie realizują indywidualne programy nauki, a laureaci i finaliści różnych konkursów i zawodów otrzymują stypendia dla uczniów zdolnych: Prezesa Rady Ministrów i Starosty Powiatu Oleśnickiego.

 

Cały proces dydaktyczny i wychowawczy jest w szkole starannie planowany i realizowany. Zgodnie z założeniami programowymi II L.O. nastawione jest przede wszystkim na wspieranie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, przygotowanie go do podjęcia dalszej nauki lub wejścia na rynek pracy oraz wkroczenia w dorosłe życie. Dlatego w trakcie realizacji rocznych planów dydaktyczno- wychowawczych koncentrujemy się na:

  • rozwoju intelektualnym i fizycznym ucznia
  • przygotowaniu go do egzaminu maturalnego oraz kontynuacji nauki po ukończeniu    liceum
  • rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań ucznia
  • pracy z uczniem słabym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • propagowaniu zdrowego modelu życia, wiedzy ekologicznej i regionalnej
  • kształtowaniu właściwych postaw moralno - etycznych, prozdrowotnych, proekologicznych i społecznych

 

II L.O. to zdrowa i bezpieczna szkoła. Od kilku lat prowadzona jest profilaktyka uzależnień przy współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zdaniem nauczycieli, rodziców i uczniów szkoła uczy zasad demokracji. Młodzież ma poczucie współdecydowania o sprawach, które jej dotyczą. Ma swoich przedstawicieli z Zespole Wychowawczym, Samorządzie Szkolnym, Młodzieżowej Radzie Miasta, uczestniczy we współtworzeniu programów, regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych, decyduje w ważnych sprawach szkoły.

Na wizerunek II L.O. pracują nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również ich rodzice. Znają oni problemy szkoły i wspierają ją w wielu obszarach jej działania. Ich przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego i niektórych Radach Pedagogicznych, pomagają w realizacji zadań, kreują właściwe postawy wychowanków. Duże znaczenie ma pomoc materialna udzielana uczniom i szkole, pozwalająca na realizację wielu przedsięwzięć związanych z organizacją wycieczek, konkursów oraz wzbogaceniem bazy dydaktycznej.

 

II Liceum Ogólnokształcące to już szkoła z tradycjami. Tę tradycję i klimat tworzyły przede wszystkim obchodzone wspólnie święta państwowe, resortowe i kościelne, a także stałe imprezy ujęte w kalendariach roku szkolnego od wielu lat: konkursy świąteczne, przedmiotowe, literackie, artystyczne, wyjazdy integracyjne i zawody sportowe. Tradycją szkoły jest także stałe uczestnictwo młodzieży w przedsięwzięciach o charakterze proekologicznym, akcjach charytatywnych i wymianach międzynarodowych ze szkołami w Niemczech i Czechach.  Jesteśmy również beneficjentami dużych projektów unijnych: „ Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, „ Fizyka jest ciekawa”, „ Matematyka – reaktywacja” czy Comenius.  Bardzo często różne informacje o naszym liceum są zamieszczane na łamach gazet i na lokalnych stronach internetowych. 
 W naszej szkole uczeń jest traktowany podmiotowo. Dbamy o to, aby po ukończeniu II L.O. był świadomym swoich celów i pragnień młodym człowiekiem. Najlepszym dowodem na to, że warto wracać do naszej szkoły, jest fakt, że niektórzy z byłych uczniów powracają do niej, ale już w charakterze nauczycieli.

 

 
 
 
 
 
 
Najważniejsze bieżące projekty:   Współpracujemy między innymi z:   Hosting:  
erasmus1 ZSQUAD logo szkola z klasa 20
Podniesienie jakosci logo
 talenty
 
uniwersytet logo wroclaw PolitechnikaWroclawska Uniwersytet SWPS uniwersytet przyrodniczy wroclaw WyzszaSzkolaHumanistyczna   datanet aktualne  
inne    .  .  .  .   pozostali           Copyright© by II LO w Oleśnicy
.. . .  .  . . .   . . . . .